Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
Festiválek v Rudce
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Organizace > GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR – ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů

Paprsek, příspěvková organizace, je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zařízením sociálních služeb. Je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem.

Řídí se nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není organizaci uložena zvláštním právním předpisem. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V rámci akcí pořádaných organizací Paprsek, p. o. – např. Paprskový ples, Majáles, dny otevřených dveří nebo volnočasové aktivity klientů apod., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizace, které jsou zveřejňovány na webových stránkách organizace, sociálních sítích organizace, v časopise Počteníčko, regionálním tisku nebo propagačních letácích organizace. Paprsek nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Ke zpracovávání osobních údajů dochází hlavně pro tyto účely:

 • přijímání žádostí o poskytování sociální služby
 • uzavírání smluv o poskytování sociální služby
 • zajištění pobytové sociální služby v nepřetržitém celoročním provozu typu domova pro osoby se zdravotním postižením a pro službu chráněné bydlení
 • zajištění celodenní ošetřovatelské péče v domově pro osoby se zdravotním postižením
 • zajišťování volnočasových aktivit pro uživatele služeb
 • zajištění celodenního stravování
 • výběrová řízení na zaměstnance
 • zajištění pracovněprávní a mzdové agendy
 • zajištění vzdělávání a školení zaměstnanců
 • vedení evidence uchazečů o zaměstnání
 • vedení evidence úrazů
 • zajištění ochrany majetku a osob
 • prezentace příspěvkové organizace na veřejnosti
 • zpracovávání projektů a žádostí o dotace
 • vedení účetnictví příspěvkové organizace
 • uzavírání smluv, objednávky služeb
 • poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Máte právo:

 • požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům uživatele
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů, požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, pakliže není zákonné
 • podat stížnost u dozorového orgánu

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou  pracovníka pověřeného GDPR:

Bc. Marie Wetterová - ředitel

K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice

telefon: +420 516 478 444, mobil: +420 601 130 283, e-mail: reditel@paprsek.eu