Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
Majáles 2024
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > STD Pohoda

STD Pohoda

NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

PAPRSKOVÁ DÍLNA POHODA

TYRŠOVA 553/3

679 61  LETOVICE

 

Posláním Sociálně terapeutické dílny je podpora klientů v co nejsamostatnějším životě v běžném sociálním prostředí a dále individualizovaná podpora při rozvoji pracovních, sociálních a motorických schopností vedoucích klienta ke zvýšení šance na nalezení uplatnění na volném trhu práce, nebo nabídnutí odpovídající – klientovi přijatelné - smysluplné činnosti. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob, respektuje jejich základní lidská práva a svobody.

 

Služba poskytovaná v sociálně terapeutických dílnách je založena na dodržování následujících zásad:

  •  individuální přístup
  • podpora v samostatnosti a nezávislosti
  • partnerství a spolupráce
  • respektování svobodné vůle klienta

 

Cíle poskytování služby:

 

●       Klient dle svých možností je soběstačný, je schopný seberealizace a přirozeně navazuje a udržuje mezilidské vztahy

 

●       Klient sám nebo s adekvátní podporou zvládá soustředěně pracovat na udržení a zlepšování svých schopností a dovedností u vybraných pracovních činností

 

●       klient prohlubuje své dovednosti (pracovní, sociální a sloužící k podpoře psychického zdraví), a tak zvyšuje své šance uplatnit se na otevřeném či chráněném trhu práce

 

●       Služba rozšiřuje ve společnosti povědomí o možnostech uplatnění lidí se zdravotním postižením.

  • Začlenění člověka se zdravotním postižením do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky apod.)

 

  • Klient dle svých možností ve službě dokáže dodržovat domluvená pravidla, přebírat odpovědnost za svá rozhodnutí a vidět jejich důsledky a spolupracovat na řešení své situace.

 

 

 

Okruh osob

 

- osoby s kombinovaným postižením – osoby ve věku od 19 let s mentálním postižením v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, (např. lehké a středně těžké mentální postižení, případně v kombinaci s tělesným postižením např. osoby schopné samostatného pohybu a orientace při používání kompenzační pomůcky /chodítko, berle/, nebo osoby, jejichž postižení zraku a sluchu musí být částečně zachováno, zachovány zbytky orgánů posílené např. fungující kompenzační pomůckou),

 

- osoby s mentálním postižením – osoby ve věku od 19 let s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (např. osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, schopné samostatného pohybu a orientace).

 

 

Vstup uživatele do služby

Paprsek, p. o., na základě vnitřních pravidel aktivně informuje zájemce o nabízené sociální službě a všech povinnostech, které pro něj ze smlouvy o poskytování služby vyplývají, včetně podmínek způsobu poskytování služby.  Pracovníci zařízení v procesu zjišťují, co zájemce od služby očekává a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba naplňovat dojednané cíle. Osobní cíle vycházejí z možností a schopností zájemce o službu, poskytovatel podporuje zájemce při jejich formulování. Jednání se zájemcem o službu je významnou součástí procesu, který vede k budoucí spolupráci mezi poskytovatelem a klientem sociální služby a probíhá v několika fázích. Pracovníci dbají na to, aby zájemce podmínkám porozuměl, aby sám určil své potřeby a zájmy. V průběhu jednání vytváří poskytovatel takové podmínky, které podpoří zájemce při jeho rozhodování a to tím, že informuje o možnostech a podporuje jej při vyjadřování vlastní vůle.

 

Způsob zapojení uživatelů do rozhodování o využití služby, spoluúčast uživatele na službě

Služby pro jednotlivé klienty jsou plánovány individuálně, písemně, vycházejí z potřeb a přání klienta, vedou ke splnění cíle a spokojenosti klienta. Služby jsou poskytovány klientům na základě jejich individuálních potřeb v rámci možností služby. Při plánování vycházíme z vnitřních zdrojů klienta – zdravotní stav, psychický stav, stav schopností a dovedností. Tyto schopnosti jsou dále rozvíjeny, je snaha o jejich zachování. Plánování služby se opírá o naplňování osobních cílů uživatelů. Klienti mají možnost se k průběhu poskytované podpory vyjadřovat.

 

Metody práce s uživatelem

Při řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikujeme odborné metody sociální práce, analytickou, koncepční a metodickou činnost v individuální a skupinové práci. Zajišťujeme sociálně právní poradenství. Velký důraz je kladen na navázání kontaktu s klientem, na dialog mezi klienty a pracovníky, na vedení dokumentace, na komunikaci a zpětnou vazbu. Dalšími využívanými metodami je pozorování, možnost empatické fantazie, či imaginativního rozhovoru, analýza potřeb a hodnocení míry nezbytné podpory, rozhovor s referujícími osobami, studium dokumentace nebo diskuse mezi pracovníky v týmu.

 

Způsob vyřizování stížností uživatelů

Klient si může stěžovat na kvalitu a způsob poskytovaných služeb, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen. V případě jeho přání bude zachována mlčenlivost o totožnosti stěžovatele. Mohou také podávat podněty, námitky, připomínky, návrhy, případně sdělit pochvalu.

K podání stížnosti na poskytované služby je oprávněn kdokoli - klient, jeho opatrovník, rodinný příslušník, příp. jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájem klienta. Každý klient může požádat o pomoc při sestavování stížnosti, podnětů a připomínek kteréhokoliv pracovníka organizace Paprsek, p.o.,. Zásadou při vyřizování stížností je bezpečí a objektivnost. Stížnost je přijímána vstřícně, věcně, diskrétně. Stížnost je vnímána pozitivně, jako možnost provádět změny dle přání uživatele. Stěžovatel má možnost hovořit s pracovníkem, který stížnost přijímá o samotě, má také právo na přítomnost další osoby, kterou si určí, případně tlumočníka. Stěžovatel má právo zvolit si zástupce pro podání stížnosti, či odvolat se ke zřizovateli nebo k nezávislé instituci.

Všichni, kteří s informacemi ke stížnosti přišli do kontaktu, jsou vázáni etickými pravidly a mlčenlivostí.

Stížnost může být podána třemi způsoby: ústní, písemnou nebo anonymní formou do schránky. Každá stížnost je evidována v „evidenci stížností“ a je vyřízena bez zbytečných průtahů do 28 dnů od podání. Přesný postup a způsoby vyřizování stížností upravují vnitřní pravidla poskytovatele.

 

Ukončení poskytování sociální služby

Smluvní vztah založený smlouvou o poskytování sociální služby může zaniknout písemnou dohodou obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí, a dále úmrtím uživatele nebo zánikem poskytovatele. Výpověď je oprávněn podat buď klient, a to i bez udání důvodu nebo poskytovatel. Výpovědní lhůta je shodná pro klienta i poskytovatele a činí 30 dnů. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď uživateli doručena.

Poskytovatel může ukončit poskytování sociální služby klientovi v zařízení v případě opakovaného porušování vnitřních předpisů uživatelem za podmínky předchozího písemného upozornění na porušování pravidel vč. uvedení následků dalšího takového porušení. Opakovaným porušením vnitřních předpisů poskytovatele se rozumí, pokud byl klient na porušení vnitřních předpisů písemně upozorněn v průběhu třech měsíců předcházejících tomuto porušení včetně upozornění na možnost ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany poskytovatele.

 

Materiální a technické zabezpečení realizace sociální služby

Pro splnění svého poslání má poskytovatel sociální služby následující technické a materiální vybavení:

Sociálně terapeutická dílna bude poskytována ve městě Letovice. Využívání nebytových prostor o celkové výměře 58,76 m má poskytovatel ošetřeno smlouvou o nájmu nebytového prostoru s vlastníkem nemovitosti – Město Letovice. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

 

K dispozici jsou 3 místnosti, chodba a WC. Kapacita terapeutické dílny je 8 klientů, prostory zatím nejsou bezbariérové, budou upraveny.

 

V terapeutické dílně bude zajištěna asistence pracovníků dle rozpisů a potřeb klientů, formou osmihodinových směn.

 

Dokumenty ke stažení: 

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů